Next

Projekty > NOISS

NOISS

NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká je partnerský projekt rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúci hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe. Prostredníctvom organizačnej, kurátorskej a umeleckej spolupráce pri tvorbe inovatívnych foriem hudby a zvukového umenia chceme vytvoriť komunitu tvorcov zmien, schopných reagovať na kľúčové kritické, sociálne a politické výzvy, ktorým naše krajiny v súčasnosti čelia.

Prostredníctvom projektu umelci a podnikatelia v oblasti kultúry zaujmú radikálne prístupy k rozvoju publika: premenia „publikum“ na „angažovaných občanov“, „aktívnych účastníkov“, a teda na tvorcov zmien. Spoločne sa pustia do procesu tvorby a výroby umenia prostredníctvom nových foriem a nových metód kultúrnej výmeny. Následne budeme spoločne iniciovať a prezentovať novú inovatívnu hudbu spájaním ľudí z rôznych kultúr, prekračovaním geografických a mentálnych hraníc, ale tiež budeme čeliť očakávaniam publika. Vytvoríme novú stratégiu rozvoja publika, poskytneme nové príležitosti pre umelcov a zručnosti pre kultúrne organizácie a následne aktivujeme a zapojíme novú generáciu občanov. Počas celého projektu sa bude klásť osobitný dôraz na rodovú rovnosť a účasť menšín v kultúre.

Ciele projektu:
– vytvoriť platformu pre ďalšiu spoluprácu kurátorov, umelcov a kultúrnych organizácií pôsobiacich v oblasti súčasnej a experimentálnej hudby a sonického umenia od NO, IS a SK
– prepojiť scény a propagovať súčasné tvorivé trendy v teréne vo všetkých krajinách
– podporovať bilaterálnu umeleckú výmenu, iniciovať spoluprácu a produkciu nových diel medzi partnerskými krajinami
– poukázať na súčasné témy sociálneho významu a priniesť výsledky, z ktorých bude mať prospech široká verejnosť pri porozumení spoločnej kultúrnej identity medzi rozdielmi medzi partnerskými krajinami;
– posilniť organizačnú kapacitu vedúceho projektu a partnerov
– prilákať a rozvíjať predovšetkým mladých divákov zaujímajúcich sa o umelecké inovácie v hudbe a umení z príslušných krajín

Projektové aktivity:
– spoločne kurátorovaný umelecký program nových spoluprác, koncertov a vystúpení predstavený na festivale súčasnej hudby NEXT v Bratislave a v Spišskom Hrhove, Osle a Reykjavíku
– prednáškovo-diskusný program prepájajúci hudbu s relevantnými sociálnymi a kultúrnymi témami
– aktivity podporujúce budovanie kapacít partnerov projektu a rozvoj publika v kreatívnej súčasnej hudbe

Na projekte s hlavným organizátorom spolupracujú miestne organizácie zo Slovenska (A4 – Priestor pre súčasnú kultúru / Bratislava, EQO / Spišský Hrhov), Antalova Music z Nórska a kolektív RASK z Islandu.

Partnerské zmluvy: Antalova Music, RASK

Zmluva uzavretá na základe verejného obstarávania.

Sumarizáciu výstupov projektu si môžete pozrieť tu.

 

Kontakty partnerov projektu NOISS:

kontaktná osoba: Michaela Antal Myhr
Antalova Music
Grefsenveien 58, 482 Oslo, Norway
michaela.antalova(at)gmail(dot)com

kontaktná osoba: Sóley Sigurjónsdóttir
Listfélagið RASK
Bárugata 38, 101 Reykjavík, Iceland
raskcollective(at)gmail(dot)com


EEA Grants

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu,  Lichtenštajnska a Nórska k zelenej,  konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických  a spoločenských rozdielov v Európe  a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi  prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v  strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ  prostredníctvom Dohody o Európskom  hospodárskom priestore (EHP). Ako donori  postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli  prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy  eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021  dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto  obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých  a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy  a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré  spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom,  Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený  pre členské štáty s hrubým národným  produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90%  priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15%  spolufinancované zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky.

 

Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.

 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk   alebo Facebook Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Related news

Aktivity projektu NOISS

Záverečná konferencia projektu NOISS

Tvorivá hudba a aktivizmus II: Zvukom múr neprebiješ?

NOISS uvádza: Workshop s Pavlom Klusákom


Videá

NEXT na Spiši

NEXT x RASK: Festival For Spontaneous Arts

NOISS - Opening Conference

NOISS presents: Gravetemple @ Festival NEXT 2021

NOISS presents: Creative Catastrophe Collective @ Festival NEXT 2021

NOISS presents: NOISS Ensemble @ Festival NEXT 2021


Galéria

Záverečná konferencia projektu NOISS